Voorwaarden

A. Algemeen
 
1.Voorwaarden
Starre Group bv behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Uw gebruik van de Site na aanpassing van de Voorwaarden betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Starre Group bv kan de inhoud van de Site aanpassen en onderdelen verwijderen of toevoegen. Sommige toepassingen op de Site van Starre Group bv bevatten bijzondere gebruiksvoorwaarden. Die bijzondere voorwaarden kunnen bepalen dat zij voor gaan op deze Voorwaarden.
 
Deze Voorwaarden zijn voor de laatste keer aangepast op 21 november 2011.
 
2.Rechten van intellectuele eigendom
De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de site berusten bij Starre Group bv respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze site.
 
3.Toegestane gebruik
Het is toegestaan de op de site opgenomen formulieren en tarieven te kopiëren en te gebruiken voor het doel waarvoor zij blijkens hun voorwaarden bestemd zijn.
Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Starre Group bv het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken.
Framing (van onderdelen) van de site is zonder schriftelijke toestemming van Starre Group bv niet toegestaan. Hyperlinking is toegestaan mits Starre Group bv daarvan in kennis wordt gesteld.
 
4.Aansprakelijkheid
De op deze site aangeboden informatie wordt met zorg door Starre Group bv samengesteld en onderhouden, maar Starre Group bv kan geen garantie geven dat de informatie volledig en juist is. Starre Group bv kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site. Starre Group bv is in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de site.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle informatie die u aan ons verstrekt.

Verwijzingen naar sites die niet door Starre Group bv worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Starre Group bv selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan Van der Starre bv niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites. Starre Group bv wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

5.Toepasselijk recht
Starre Group bv is een onderneming naar Nederlands recht.
 
6. Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze website, zoals prijzen en afbeeldingen kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten alle tijden zonder kennisgeving worden aangebracht.
 
7. Bescherming van uw gegevens
Wij respecteren uw privacy en verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming in het bezit van derden worden gesteld.

8. Afbeeldingen
Alle afbeeldingen op de website van Starre Group bv zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt.
 
Starre Group bv aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van de website of de verzending van berichten. Voor klachten en/of opmerkingen kunt u mailen naar: info@starre.nl.
 
9. Disclamer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Starre Group bv is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.